Curriculum Vitae

Här nedan följer mitt CV som beskriver min väg så här långt på (arbets)livets krokiga väg:

Utbildning
•Disputerade 26 februari 2007 vid IT-universitetet, Göteborgs universitet. Avhandlingens titel: ”Coping Online – Patients’ use of the Internet”.
•Forskarutbildning Informatik, Göteborgs universitet, 1998-2007.
•Fil.mag. Informatik Göteborgs universitet, 2000.
•Fil.kand. Informatik Lunds universitet, 1995.
•Ekonomisk linje, KomVux, Tingsholmsgymnasiet, Ulricehamn, examen 1989.
•Gymnasieskolans vårdlinje, Vårdhögskolan, Borås, examen 1983.

Tjänstgöring

•Kvalitetssamordnare för utbildning på grund och avancerad nivå, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, maj 2017 – pågående.
•Samordnare av frågor som rör forskarutbildning, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg, september 2012 – maj 2017.
•Forskare (50%) Inst. för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet, IT-strateg (50%) Angereds Närsjukhus september 2011 – augusti 2012.
•IT-strateg, (50%) regionalt Västra Götalandsregionen & (50%) lokalt Angereds Närsjukhus, sept 2010 – augusti 2011.
•IT-strateg, Angereds Närsjukhus, Västra Götalandsregionen, 100% fr o m dec 2008 – sept 2010.
•Forskare, IT-universitetet, Göteborgs universitet, (Centrum för Medicinsk Informatik) juni 2007-december 2008.
•Forskare (50%), IT-universitetet (Centrum för Medicinsk Informatik), Göteborgs universitet, april – juni 2007. Projektsamordnare (studentrekrytering och marknadsföring), Institutionen för Tillämpad IT, IT-universitetet, Göteborgs universitet, januari-april, 2007.
•Doktorandrepresentant i Högskoleverkets bedömargrupp under perioden feb 2003 – mars 2004. (Högskoleverkets rapportserie, nr 2004:10 R).
•Doktorandtjänst Institutionen för Informatik, Göteborgs universitet, 1999-2007. (Föräldraledig maj 2000 – april 2001, därefter olika perioder av deltidsarbete från 50-80% p.g.a. föräldraledighet). Heltid sedan 2005-07-01. (2006-01-01 bytte Institutionen för Informatik fakultetstillhörighet till IT-universitetet. I samband med detta antogs namnet Institutionen för tillämpad IT).
•Byråsekreterare, Kronofogdemyndigheten i Göteborg, 1994-1998
•Byråassistent, Kronofogdemyndigheten i Lund, 1990-1994
•Undersköterska, Lund, Malmöhus läns landsting, 1990
•Kanslist, Socialförvaltningen, Ulricehamns Kommun, juni-aug 1989
•Undersköterska, olika befattningar inom Älvsborgs läns landsting 1983-1989

Forskningsverksamhet/Aktiviteter

Forskningsprojekt:

1999-2000 LIS-projektet. Införandet av datoriserade ärende- och dokumenthanteringssystem i kommuner: Hur påverkas personalens arbetssituation och organisationen?

Projektets syfte var att undersöka och kartlägga hur personalen i kommunen påverkades i sitt arbete genom införande och användning av LIS-plattformen (LotusNotes verktyg: Ledning I Samverkan). Idén med projektet var också att föreslå eventuella förbättringar av införandeprocessen. Arbetet genomfördes under ledning av projektledaren Doc. Agneta Ranerup, vid Institutionen för tillämpad IT, IT-universitetet, Göteborg (dåvarande institutionen för Informatik).

2001 – 2007 Patienters bruk av Internet

Avhandlingsprojekt med syfte att öka kunskapen om hur kroniskt/långvarigt sjuka individer tar bruk av Internet för att för att hantera sin sjukdom och situation som patient. Arbetet omfattade också idén att bidra till sjukvårdens utveckling av sitt Internetanvändande genom lärande av patienters aktiviteter online.

2007-2008 Patientstyrd vård

Projektet syftade till att fånga patientens subjektiva bild av sjukdom och ohälsa och att låta patientens berättelse utgöra en aktiv del i formandet av vårdprocessen, dels för att direkt stärka vården gentemot den enskilde patienten, dels för att effektivisera vårdprocessen. Projektledare var Prof. Inger Ekman, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, vid Sahlgrenskaakademin, Göteborgs universitet. Vidare leddes projektet av en styrgrupp med representanter för de institutioner som ingick. Dessa var, förutom institutionen för vårdvetenskap och hälsa; företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg, filosofiska institutionen och institutionen för tillämpad informationsteknologi (IT-universitetet) vid Göteborgs universitet.

2007-2008 Patientcentrerad informationsanvändning

Projekt med syfte att vidareutveckla idéerna från avhandlingsarbetet. Det innebär ytterligare studier av både patienters och sjukvårdens bruk av Internet.

Övriga aktiviteter/uppdrag:

•Kursledare vid Västra Götalandsregionens kurs ”Patienters användning av Internet” den 10 maj 2012 (Konferens- och utbildningscentrum, Västra Götalandsregionen).
•Föreläsare på området Patienten och Internet på ett flertal universitets- och högskoleutbildningar under åren 2001-2006 (Göteborgs universitet samt Högskolan Väst Trollhättan).
•Handledare vid uppsats/examensarbete vid Göteborgs universitet, Högskolan i Borås under åren 2001-2006.
•Författare av boken Patienters användning av Internet – landskap och vägar för coping online. Utgiven av Studentlitteratur, 2011.
•Reviewer för tidskriften New Media & Society fram till 2009.
•Samordnare och “session chair” under ”2nd Nordic Workshop on Health Management and Organization” den 6-7 december, 2007, Handelshögskolan, Göteborgs universitet (track: ”Re-definition of the patient, communication and technology-in-practice: Rewriting boundaries of the healthcare organization”)
•Medarrangör av den internationella workshopen “Cites of Trauma: New Media and Traumatic Events” den 4-6 oktober 2007 i Göteborg. Workshopen arrangerades tillsammans med Fil.dr Kyra Landzelius, Sociologiska institutionen, avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier (Science & Technology studies), Göteborgs universitet.
•Doktorandrepresentant i Högskoleverkets utvärderingsgrupp under perioden feb 2003 – mars 2004. Uppdraget (genomfördes parallellt med pågående avhandlingsarbete) innebar förberedelse och deltagande vid Högskoleverkets platsbesök på lärosäten runt om i Sverige samt medförfattarskap till slutrapporten ”Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/informatik vid svenska universitet och högskolor” (Högskoleverkets rapportserie, nr 2004:10 R).