Utöver de böcker jag skrivit har jag också publicerat ett antal vetenskapliga artiklar. Jag har samlat det materialet i en fullständig publikationslista.

Varför skriver du?
En bok om skrivlust och författardrömmar i vår tid. Antima förlag 2018

Intresset för att skriva och ge ut böcker har aldrig varit större och det är fler än någonsin som drömmer om att bli författare. Frågan är vad det beror på och varför det sker just nu? Hur ser den inneboende skrivlusten ut egentligen och hur påverkas vi av bilder av skrivandet och av livet som författare? Vilken betydelse har vårt moderna samhälle som aldrig tycks vila och som är så präglat av framgångsideal och längtan efter verklighetens berättelser?

I den här boken söker jag svar på frågorna genom en djupdykning i både inre och yttre drivkrafter till vår tids skrivlust och författardrömmar. Med resultatet vill jag fördjupa bilden och ge nya perspektiv på varför du eller någon du känner skriver.

Det stora intresset för skrivande är också ett fenomen i vår samtid och som sådant förtjänar det att lyftas fram för att försöka förstå det bättre. Med den här boken vill jag bidra också till det.

*** *** ***

Patienters användning av internet – landskap och vägar för coping online Studentlitteratur 2011

Den här boken är den första som på svenska beskriver hur patienter med långvarig, kronisk sjukdom använder internet för att hantera sin sjukdom och hur de söker svar, tröst och mening. Den ger en bild av det skiftande landskapet av webbsidor som finns och de vägar patienter tar för att hitta den information de söker.

Patienter är självklart ingen homogen grupp vilket gör att användningen av internet påverkas av personliga och materiella förutsättningar men också individuella val. Även det omgivande samhället och den tekniska utvecklingen sätter sin prägel på internetaktiviteterna . Därför ger boken också en bild av fenomenets komplexitet och viktiga faktorer som påverkar dess innehåll och utveckling. I en avslutande del belyser boken också de utmaningar som hälso- och sjukvården ställs inför när patienter i ökad utsträckning använder internet för information, stöd och råd.

Boken är en utvecklad, svensk version av min avhandling om patienters användning av internet.

*** *** ***

Coping online – patients’ use of the internet Avhandling framlagd vid Göteborgs universitet i februari 2007

Mitt avhandlingsarbete i informatik handlade om hur patienter med kronisk, långvarig sjukdom använder internet och informationsteknik för att hantera sin sjukdom. Studierna genomfördes i en tid då hälso- och sjukvårdsinformation på internet låg i sin linda och patienterna fick skapa mycket på egen hand. Avhandlingen handlar därför om den information de sökte och om de nätverk för stöd som de skapade och sökte sig till.

Ett viktigt bidrag med avhandlingen rör hur patienternas egna aktiviteter ställer nya krav på sjukvården. Det handlar utmaningar på flera områden. Exempelvis i att oftare möta välinformerade patienter. Andra utmaningar handlar om att förse patienter med den information de söker och även möta deras behov andra patienters erfarenheter.

Avhandlingens titel är Coping online – patients’ use of the internet. Den lades fram vid Göteborgs universitet den 26 februari 2007.

Avhandlingen i sin helhet finns tillgänglig via Göteborgs universitet

*** *** ***

Artikel i Pharma Industry nr 6 2011

Artikel i branschtidningen Pharma Industry nr 6, 2011

Internet – ett mångfacetterat verktyg för många kroniskt sjuka