Varför är patienters användning av internet viktigt?

Sjukvård utgör en central och viktig del i ett modernt samhälle och hur vården fungerar har på ett eller annat sätt betydelse för de flesta medborgare.  Det gör att vårdens utveckling intresserar, engagerar och berör många. Men sjukvården står också inför stora utmaningar som bl.a. handlar om att möta allt fler patienter (t.ex. personer med kronisk sjukdom eller äldre som är drabbade av flera pågående sjukdomar) utan större ökningar av resursramarna. Effektivisering, förändrade arbetssätt och nytänkande är centrala begrepp för att hantera den framtida sjukvården. En del i detta arbete rör utveckling av hälso- och sjukvårdens IT-användning, där också användningen av internet spelar en allt viktigare roll. För att möta pågående utveckling satsar hälso- och sjukvården just nu stora resurser på att utveckla sin internetanvändning och på att i ökad utsträckning kunna möta patienter på nätet. Information på olika nivåer och tjänster för patientmedverkan utgör särskilt prioriterade områden. Mot bakgrund av detta pågående arbete är ökad kunskap om hur patienter tar hjälp av internet för att hantera kronisk sjukdom en viktig pusselbit. Det kan bidra med viktig information om patienters behov och hur internet i hälso- och sjukvården kan utvecklas som resurs i vården.

Ett viktigt fokus för alla aktiviteter i sjukvården är att utgå från patientens eller brukarens perspektiv. Det betyder att det som görs ska ske utifrån den enskilde individens horisont. Men patientens perspektiv låter sig dock inte alltid fångas så lätt och många gånger missar sjukvården att leva upp till idén om att ”sätta patienten i centrum”. Patienters aktiviteter på internet bidrar emellertid med en spegling av patientperspektivet, t.ex. när det gäller övergripande områden som frågor om bemötande, väntetider och kvalité i sjukvården. Detsamma gäller inom områden som är diagnosspecifika och som berättar om vilka behov som följer med att leva med en viss sjukdom. Patienters landskap och vägar för internetanvändning ger därför sjukvården en unik källa till insyn och lärande om patientens perspektiv, både när det gäller sjukdom och hur de upplever vården. I förlängningen skulle man kunna uttrycka det som att en ökad kunskap om hur patienterna använder internet bidrar till att sjukvården får större möjlighet att använda sig av den mest outnyttjade resursen av alla – nämligen patienten själv.

I takt med att patienters användning av internet blir allt vanligare kommer också förväntningarna att öka på hälso- och sjukvårdens personal att kunna möta patienter i deras frågor om information från nätet. Kanske vill de diskutera information, få råd om vart de kan söka vidare eller få hjälp med att hitta vissa typer av webbsidor. Det kräver en orientering i utbudet av hälso- och sjukvårdsinformation på internet men också en grundläggande förståelse för vad patienters användning av internet betyder.